dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thông Tư của BGD&ĐT mien phi,tai lieu Thông Tư của BGD&ĐT mien phi,bai giang Thông Tư của BGD&ĐT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/19/2011 9:28:03 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ubnd huyện mê linh cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Phòng gd- đt Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ _______________________
Số 39 /GD-THCS Mê Linh, ngày 04 tháng 11 năm 2011
V/vHướng dẫn bổ sung thi giáo viên dạy giỏi
môn Vật lý, Công nghệ, Mỹ thuật, âm nhạc
năm học 2011-2012

Kính gửi: Ông ( bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện
Ngày 04/10/2011, phòng GD-ĐT Mê Linh có công văn số 29/GD-THCS hướng dẫn các nhà trường thực hiện việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Vật lý, Công nghệ, Mỹ thuật, âm nhạc năm học 2011-2012. Nay căn cứ tình hình thực tế, phòng GD-ĐT hướng dẫn bổ sung như sau:
I. Đối tượng và điều kiện dự thi
- Là những giáo viên ( biên chế và hợp đồng dài hạn) đã và đang giảng dạy môn Vật lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ tại các trường THCS trong toàn huyện đã được ban giám hiệu nhà trường đăng ký với phòng GD-ĐT Mê Linh theo hướng dẫn tại công văn số 29/GD-THCS ngày 04/10/2011 của phòng GD-ĐT theo số lượng từng môn như sau:
Môn
Vật lý
KTCN
KTNN
Mỹ thuật
âm nhạc

Số lượng
17
11
5
6
7

II. Nội dung thi, cách chấm điểm và xếp giải:
1. Thi về kiến thức chuyên môn và nhận thức nghề nghiệp: thời gian làm bài trong 60 phút.
2. Thi giảng dạy: Mỗi giáo viên dự thi dạy 2 tiết trên lớp tại trường đặt hội đồng thi (một tiết do giáo viên tự chọn, 1 tiết bốc thăm ngẫu nhiên theo chương trình của trường đặt hội đồng thi). Riêng môn công nghệ chỉ dạy ở khối 7,8,9.
3. Giới hạn thi: thuộc chương trình, sách giáo khoa môn Vật lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ ở tất cả các khối lớp cấp THCS.
4. Bài thi Lý thuyết và bài thi giảng dạy được chấm theo thang điểm 20. Việc xếp giải chỉ thực hiện với kỳ thi cấp huyện và cấp thành phố theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Lưu ý: ngoài 2 nội dung thi trên, ở kỳ thi cấp thành phố, giáo viên dự thi phải nộp cho Ban tổ chức Đề cương Sáng kiến kinh nghiệm và một số hồ sơ khác liên quan ( phòng GD-ĐT Mê Linh sẽ thông báo cụ thể sau).
III. Kế hoạch tổ chức thực hiện
1. Kỳ thi cấp huyện
1.1. Thời gian thi: bắt đầu từ ngày 24/11/2011. Cụ thể:
+ Ngày 24/11/2011 ( thứ năm): Họp lãnh đạo, thư ký, giám khảo triển khai công việc ( từ 8h00) sau đó tổ chức thi lý thuyết theo đề thi của phòng GD-ĐT Mê Linh ( từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút).
+ Ngày 28/11/2011 ( thứ hai): phòng GD-ĐT Mê Linh thông báo danh sách giáo viên đạt yêu cầu ở vòng thi lý thuyết để chính thức dự thi giảng dạy.
+ Ngày 29/11/2011( thứ ba): giáo viên dự thi đăng ký tiết dạy tự chọn và bốc thăm bài dạy, lớp dạy ( từ 8giờ 30 phút).
+ Từ ngày 01/12/2011 ( thứ năm): Thi giảng dạy theo lịch.
+ Tổng kết hội đồng: Thông báo sau